УКРАЇНА

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ШОСТКИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

«19» грудня 2018 року

Про сільський бюджет на 2019 рік


 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Богданівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
                                                   

1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 920100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 900000,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 20100,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 920100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 900000,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 20100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 900,00 гривень, що становить 0,1% відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 2 до цього рішення.

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3000,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік  до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік  у  частині власних надходжень доходів є надходження, визначені статтею 51 Бюджетного кодексу України,  пов’язаних з наданням послуг бюджетним установам (Забезпечення діяльності палаців та будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів) згідно з їх основною діяльністю зараховуються до спеціального фонду сільського бюджету для покриття витрат закладів культури.

6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55  Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти районному бюджету.

7.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на  покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Відповідно до пункту 20 прикінцевих положень Бюджетного кодексу України проводити фінансування бюджетної установи: «Забезпечення діяльності палаців та будинків культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних закладі» по загальному фонду та спеціальному фонду,  в т.ч. бюджету розвитку.

9. Забезпечити головним розпорядникам  сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3)  забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 17 лютого 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

5) Розпорядникам та одержувачам коштів сільського бюджету під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язково передбачати однією з умов застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

10. Установити,що вільний залишок коштів загального фонду сільського бюджету на 01 січня 2019 року використовується шляхом внесення змін до цього рішення.

11. Рішення сільської ради сьомого скликання від 19 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями вважати таким, що втратило чинність.

12. Додатки № 1- 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, планування та обліку.

Сільський голова                                         Захарченко О.Г.